Tar mite myar ti say yan

Aasaat ( 93) nhaitshiparpye . a bhwarr aamaik dawmyahcein . sarr ( 3) youtshipyee sarr kyee hpyitsuuk mantalayy mainn tell ae kainn aarautmharnaypyee hceepwarr ray pyay laisuu tait u par . Sarr laat hpyitsuuk aamarapuur taungmyahoetmhar naypartaal . Suukatot sainnrell shar partaal .

Sarrngaal hpyitsuukatot lar shiuu myahoetmhar nayhtine kyapartaal . Suukatot larpyee twaepartaal aahpwarrhar sarr twayshiraatnae taityoutmha hkaw mahtarr kyaway m htarrtarkyawwng aalainkar thoet aaink kyawaymwaypyuhcu hkaw htarrhkae tarhpyang (15) nhaithkan shiparpye .

Aahkuaahkyanemhar kyannmarrayy lonew makaunggtot par . Aasitwaylwatpyee satitway hkyaw koneparpye . Aaram sanarrhcararkaungglhoet aalainkarkotine sarr kyee hpyitsuuse swarrpyee larhkaehphoet hkawhkae paymay hkanatar litelarpyee aahkuhti m lartot par .

Aahpwarrhar aahkuaahkarmhar say ngaal jaw nellan noutsoneaahkyane routnayparpye . Manaenyak aahpwarr narrkautpyee may kyee ray maykyee sarr tway hkaw payyramalarr mayytaeaahkarmhar myetraimyarr hcee kyapyee m lar hkyintae sarrtway matwae hkya ngi totparbhuutae m hkaw par naetot tae .

Kyawantaweat aakawnghtelltwin mantalayy mainn tell ae kainn rautmha suungaalhkyinnmyarr shiparsai . Luu masaansaw sarrkyee nhang suueatjaneemayarr sihcayraan share payy hcay lhoetparsai . ( mhaathkyet) aahpwarr dawmyahcein say sonemha larroutaawhait ngo yopyee luu kyarrkaunggaaung lote parshin kyawantot aainhtellshoet a wain hkan maimahotepar .

Luu masaansaw sarrmyarraarr larrouthkwng payymai mahoteparkyaungg si hcay aautparsai . Share payykyapar . .

( mainn laatrone )
Powered by Blogger.