Taitpaataatwin aamaeehcaattway parr swarr hcay m y “1-week challenge”

Pyao maytway aamyarrhcuk myetnharaasarraaray pyanartwayko rainsineratar myarrtaal . Myetnhar aasarraaraymakaungg , Myetnharpaw aamaeehcaat tway hc tae  pyaဿnartwaynae rainsiner taal . Darsorain myetnharpaw aamaeehcaattwayko bhaallolyaww swarr aaunglote sang malell . Myetnharpaw aamaeehcaat twayk nayraung ,  hawmoneaarrnaee , sayywarr , betarmainaarrnaee , aiutrayypyet , hcatehpihceemhu tway kyawwng  hpyitlar taattaal .

( 1) San paro see  san paro seemhar betarmain hce par tarkyawwng myetnharpawk a hcaattway ko  lyawwnaeeswarr hcaytaal . Darkatot aamaeehcaat twayko  myanmyannae lwallwal parr swarr hcayninetae aaroe shinn sone naeepell hpyittaal . Cotton Ball nae san paro raiko hcwatpayypyee aadhik aamaeehcaat nayrarkopell laim payypar . A hkyawwat hkanpayypyee roeroe raynae myetnharsait payypar .

( 2) Aarluu  aarluumhar a sarrhpyauu hcaytae aahcwm shitaal . Darkyawwng aarrluuko parrparr lhaeepyee myetnharko pwat payypar . ( aamaeenayrarko aadhikahtarr pwat payypar .) darsoraintot sisar lar mhar par .

( 3) Sharrhcaungglaatpaut sharrhcaungg laatpautk aakaunggsone aamaeehcaat pyawwatsayy taitmyoe par . Sabharwasharrhcaungg laatpaut kanay ralartae aanhaitnae aamaeehcaatnayrarko aadhikahtarr laim payypar . ( 1 5- 2 0) minaitlout a hkyawwathtarrpyee myetnharsait payypar .

( 4) Nanwin  nanwinkatot myetnhar aamaeehcaattwayaatwat aakaunggsone sabharwaparwain pahchcaee pell hpyittaal . nanwink aasarraaray m nye tartwayko  lyawwnaeehcaytaal . Nanwin (laathpaatraijwann 2 jwann) , nwarrnhoet ( aanaeengaal) nae san parorai ( aanaeengaal) thoet loaauttaal . A nhait pyit pyitraaaung parwain pahchcaee aarrloneko  raw payypar . Aamaeehcaat shitaenayrarko sar laim payypar.

Source : Shwemom
Powered by Blogger.