Delo ahkyayaanay myoemhar rahaannsangharko kaerae hcawkarr totmaisoshin dehcarko aarain hpaatpar

Deloaahkyayaanaymyoemhar rahaannsangharko kaerae hcawkarr totmaisoshin dehcarko aarain hpaatpar

Delo aahkyayaanaymyoemhar bhaallo aapyit pyaww , myin ramalell sotae luunae bhaallo kuunyepayy ramalell sotaesuu bhaalsuu pomyarr malell . Noutk laat nyoe htoe naytae sinekaal samarrraw hcee tae suuraw m sang taw bhuuhtainrain mhae aaungmaungglitepyee delo m sang taw bhuubhurarr sopyee kotawko kuunye ninelouttae saddhartararr mashipell .

Dharatponeritepyee fb pawtain kaeraetae hcatedharathar sarsanartaw takaalkyi nyo layyhcarrhcate shiparmalarr . Twaymitaal sarsanartawko takaal kyinyosalolo htayrawardahcait hpyithkyinsalolo mimikotinek htayrawardabuddhabharsarwain hcatedharat myoemashipell sararkyee lolo rahaanntaw twayhcawkarr naysuutway myanmarpyimhar bhaallout myarrnaypye lell satiramitaal . D k m kyeewisarhkar k sanghartawtway swm hcarr kyawhphoet suu aaink aainkyawan taityoutko swarr p ng hkine litetaal .

Aell kyawan kakyaungg routtaehkyane sanghartawtwayk sain kaann mapyany hconelhoet kotonelone hkyawatray hkyoe naykyatarko swarr tae w taal . Aain kyawank sanghartwaymyintot dar bhurarrsarrtaw tway mahotebhuu gyane bhonekyeetwaypell sopyee m p ng pell aainpyan swarrtaal . Aasipanyar ni m parrtae aain kyawanhar bhurarr kyaunggtaw htellmhartaung sanghartwayko gyanelhoet myinnay taal . sanghartway bhaallodukhk aahkaataahkellkyawwng delo ponehcantway hpyitnaytarlell sotarko suu m tway bhuu .

Wisarhkar d k makyee aelldeaakyaunggko sitot sarsanartawko takaalkyi nyopyee nyarn panyar myang marrtae d k m kyeek sanghartwayko aapyitmamyin bhaallo aahkaataahkellkyawwng delo hpyittarlellsotar ko sipyee sanghartwayko moe rayhkan sainkaann lhauudarann partaal .

Rahaanntawtwaybhaatk aakyaungg aamyoemyoekyawwng aamyinmatawtartway shininepartaal . Aelldeaahkyanemhar nyarnpanyar ni m parrtae luutwayrae tone pyanmhu myoe lotepya naytae suutway myanmarpyi mhar bhaalloutmyarr naypyee lell .

DhammaMetta
Powered by Blogger.