Sayyrone taithkutaeemhar suunarpyusararm (16) u taitpyainenaattaee kowaan shinaytaekihchc
Dekihchcak aatawlayyko  hpyit taw ng hpyit hkellmhoet luumhu kwanyaat pawmhartot aatawlayy aangyinnpwarrhcarar  hpyitnaypartaal . Luu( 500)lout shitae luuaotekyeehtellmhar kowaansaungaamyoesamee bhaalnhaityout parsalellsopyee kyapaann hcait htote raintaungmha delout aarayaatwatmyarrmyarr mashinine parbhuu . Aahku har har  sayyrone aarayypawhtarnamhar tarwaankyatae suunarpyusararm ( 1 6) u taitpyainetaee lolo kowaanrahkaetae aahpyit par .

Saatsinerar suunarpyu aaseeseemhartot suuthoetrae kar m pine hkainpwannsaitwayk shinaypyee sarr  hpyitpartaal . Darpaymay de suunarpyu( 1 6) uhar tait pyaite naattaee mahotetaung mha  shae sang noutsang kowaan r hkaetark aataw titesine naytae aahpyit par . De aahpyitaapyethar aamayrikaan aarejoenarr pyinaal , Phoenix myahoet aapyinbhaat Mesa mhar taishitae Banner Desert Medical Centre hcaintarmhar  hpyitpyet hkaetarpar .

Suunarpyuaarrlonehar ICU yuunaitmhar tarwaanhtamsaung naykya suutway  hpyitpartaal . Suuthoet taittway kowaan shinaykyaungg  kyay nyar taeaahkarmharlaee taityoutnaetaityout aatawlayy aanaarr sang hkaerapartaal tae . Kowaan( 8)l shinaypye hpyittae Rochelle Sherman k ” pyawwrarain kyawanmathoethtarnamhar deloutmyarrmyarr kowaansaung uray shinay limmaallhoet htain m htarrhkaeparbhuu …. Facebook Group taithku htaung litemha … aahkyinnhkyinn delo aan syahpwalrar aahpyitko si literatarpar “ lhoet  pyawwhkaepartaal . suunarpyusararm Jolene Garrow k ” pyawwrarain kyawanmathoetaarrlone aarr laut raut aatuutuuyuuhphoet hcanaittakya tinepain htarr saloparbhell “lhoet a shwann hpout hkaepartaal .

Sayyronemhar taatroutnaytae luunartwaykalaee aalwan pyawnaykyapyee taithkyahoetsorain sararmatwayrae bite hpaungg hpaungglayytwayko takaal hoteraelarrlhoet hcamsaut kya sayytaallhoet sopartaal . Darpaymay  sayyronek taithkyarr waanhtamtwaykatot suuthoet taittwayko siut kyany maratotbhuu lhoet  pyawwpartaal . Ko shitaeaahtellmhar tait u aaparaawainhpyittae sararm Ashley Adkins k ” aahkuso taithkyahoetk kalayyaakyaungg pyawwlwannlhoet myethcaungg htoenaykyapye “ lhoet  pyawwpartaal .

Suunarpyusararm ( 1 6)yout taitpyainetaee kowaanshi hkaetar naepaatsaatpyee sayyronemhar suunarpyu sharrparr swarrhphoetmashikyaungg sirapartaal .  Sayyrone tarwaanshisuutwayhar kowaansaung suunarpyusararmatway upadayaar aarr laut raut yuu swarrmaalsoraintaung aahcarrhtoe nine m y suunarpyusararmatway htaut hkawswarrmaallhoet sirapartaal . Aahku suunarpyutwayrae kowaan twayhar  aouttobharnae jaannawarre aatwinmhar  mwayhpwarr larhphoet shinaypartaal ( ponetwayhtellmhartot 16 u hcalone m hcone lain parbhuu .)

Source : Myanmar Note
Powered by Blogger.