Amyoesarrmyarr mimikoko aar sar hpyay hkyinnkyawwng rashisaw kaunggkyoe ( 1 0) hkuAmyoesarrmyarr mimikoko aar sar hpyay hkyinnkyawwng rashisaw kaunggkyoe ( 1 0) hku

1 . Sote lwat hcaw hkyinnko hpyayshinnnine sai

Laelarhkyettwayaar liin m saatsanhkain 2 narre aalomhar aar sar hpyay htarrmaalsorain saatsantae aahkar pomo kyaarshi tar ko tway rapartaal .

2 . seekyaatekainsar hpyithkyinn ko karkwalnine sai

Laelarhkyettwayaar tapaatmhar 5 kyaainnae aahtaat sote lwhaattae aamyoesarrtwayk aahkyarrsuutwayhtaat seekyaatekainsarhpyithphoet 3 s lyawwnaeehcaytar tway rar taal .

3 . Pomo mar kyaww saan mar hcaysai

Aar sar hpyay hkyinnhpyang tain p sone kyawatsarr twayko saan marhcaypyee pomo saan hcwm hcay ninepartaal .

4 . Sote po myarreat lhuutsharrmhuko toe myang hcay ninesai

Liin m saatsanhkain aar sar hpyay hkyinn aarrhpyang aomainn naytae sote poemyarr htwatswarrpyeenout taatkyaw nu pyaotae sote poetwayk saatsanhkyane htwatlartae aatwat kowaan rahphoet rarhkinenhuann pomyarr hcaypartaal .

5 . pomo kyaar shee hcwar htein htarr ninemaal

Aar sar hpyaytae aahkyane sote lwat m y aahkyane ko si maal . bhaalaahkyane raut ramaal sotarko siaaung lae kyin hkyinn aarrhpyang sote lwhaat hcaw tarko htein htarr nine lim maal .

6 . Nhar rai yo hkyinnko saatsar hcaytaal

Liinsaatsan nayhcainnae aar sar hpyaynayhcain nar hkaungg aatwin swaykyaww myarr kyaal larhkyinnkyawwng aaaayy pi totekway kyawwnghpyittae nar rai yo hkyinnko kaunggmwan hcayninetaallhoet laelarmhu tahku k su partaal .

7 . Hcatehpihceemhu myarrnhang hcatekyarawgar ko saatsar hcay ninetaal

Aar sar hpyay hkyinnk hcatehpihceemhu lyawwkya hcaytae aout hce tohcain sotae hawmone ko htwat hcaylhoet hcatehpihceemhu lyaww hcaytae kusahkyinn twaymharlaee sonepartaal .

8 . Hkuhkanaarr ko toe myang payytaal

Kaw tehcaw sotae hawmone ko htwat hcay hkyinnhpyang hkuhkanaarr toe myang payyrarmhar a htoutkuu pyu partaal .

9 . Hcatehkanhcarrmhu ko myang tainpayy taal

Nouthtaut htwattae hawmonekatot do parmainn sotae dharatpar suukatot mimikoko kyaaynaut hcaytaal , hcatehkanhcarrmhu kaunggaaung pyulotepayy ninepartaal .

10 . Maloaautsawkowaan nae liinmhu t sang kuuhcaatrawgar twayko saatsar hcaytaal

Kalayymalohkyintae hconetwaltwayaatwat aapyanlhaan aar sar hpyay payyhkyinnk kyaaynautmhu r hcaytae naee tahku parpell .darpainmae aamyoesarr liintank aamyoesamee aaingar narr hti tway pwat saut miraintot kowaanrahphoet a hkwin lamshi lar ninepartaal . Kuuhcaatrawgar shimaal suraintot liin aaingar mhahtwattae aaray tway hti tway hkyinnk liin mhat sang kuuhcaatrawgar tway hpyithcaypartaal . Seehkyarr aalwatsabhaw laelarhkyet twayhpyitpartaal . Aahku pyawwpyahtarrtae a kyautway aakone sayhkyaarpoutramaallhoet tot m pyawwnine par . Bahusut a nay hpyang sar hpaat raan.

Credit : Aung myoe sway
Powered by Blogger.