Aain aouthtaut bhurarrhkaann htarrsang m htarrsangMayy – aouthtaut aainhtaunghcumyarr bhurarr hkaannhtarr koekwalrar aapawhtaut aainhtaunghcuthoeteat aoutmhar hpyitnaytaat bhurarr hkaann eataapaw swarrlarnayhtine suumyarr aapyitshi parsalarr ,( shoetmahote) aouthtaut bhurarr hkaann htarrsuumyarr mhar aapyitshi parsalarr.

Ppyay – aahtaat htaut naysai hpyithcay , aouthtaut naysai hpyithcay , buddhashintaw myatbhurarr kyinyo koekwal kyasaw buddhabharsarwainmyarr pepe bhurarr hkaannko tahkamtanarr htarr koekwal kyahkyinn mhar dhammatar hpyitrasai . aouthtauthpyit bhurarrhkaann m htarr sang- m koekwalsang huu m hpyit sang par hkyaay .

Mimithoetnayhtinerar nayrar aahtwat myat sonehtarr koekwal kyaraansar hpyitsai . Ishoet aouthtaut bhurarrhtarr koekwalhkyinnkyawwng aahtaat htaut naysuuthoet aatwat laee m ro masay pyumuu sai m mai . Pakati naymyaellaatine nay par , aapyithpyithcarar aakyaungg mashipay .

Sardhak a nayhpyang so rasaw uttarasathoetsamee sai mimihkainpwannhpyitsuuk buddhashintawmyatbhurarr aarr koekwal suu mahote hkainpwannhpyitsuuaarr mimi kohcarr seri mar aarr aahtaat htaut pyuhcu lotekyaway hcay hkaesai , mimik aouthtautshoet sainnlarpyee bhurarr aamhauu shisaw sanghartawthoetaarr hkunaitraatpaatlone p ng hpate swm lote kyaway hkae laysai .

Myathcwarbhurarr kotawtinelaee uttararshirar pya sard aout htaut kyawrout hkyaee myahaout hkaesai . Hthoetkyawwng aain aouthtaut nayhtinesawlaee bhurarrhkaann htarr koekwal sang saisar hpyitpareat , bhurarr hkaannshoet a mhuanaamhaitemyarr makyarout nineraan aawaat myetnharkyaat hcasai lhalhapap pyulote puujaw htarr kyaraankarr lo pay lim mai .

Credit : Sarartaw r wayhtwann aashin ti lawkasarr
Powered by Blogger.