Koy hpuuhcarshinko kyaotainpyee aiutmaathtellmhar twae hpuuhkyinrain dar twaylotepar
Koy hpuuhcarshinko kyaotainpyee aiutmaathtellmhar twae hpuuhkyinrain dar twaylotepar

Mimirae hpuuhcarshin ko kyaotain twae hpuu hkyin kyatar har luutine parpell… . dar kyawwngaiutmaathtellmhar hpuuhcarshin kotakaalpell myin ramalarrsotar siraaaung kyarrhpuutae naeelamlayytway myahawaypayylitepartaal . Pahtamasone baydainsarar aahkyahoet pyawwpyataenaee lamlayykatot u taitlonekyaatswanhpyauu soneloneko sarr ray nae pyuat payyramaal tae .

Pyeetae aahkar kyetswarrtae kyaatswanhpyauutwayko tawaat hce kite hcarr litepar… . Kyaantaehartwayko hkaungg aone aoutmhar htanyhtarrpyee maaiuthkain mhar nhainnse ranan ray mwhaayyko swat pee mha aiut par tae . Hcam lote kyany potnaw .

Nouttaitnaee katot roe shinnlwalkuutae naeelamlayypar saan hcae 7 hcae ko hkaunggaone aoutmharhtarrpyee hpuuhcarshin ko myin maataaung sayhkyaar sutaungg pyee aiut tarpar… . . Pyeetot Kiss me quick paann twaynae lotetaenaee laee shiparsayytaal… . Manaatkataeek aaede paanntwayko paannkaanpyarr layypawmhar htanyhtarrpyee hcainpaw tain htarrpar… .

Nyabhaat aiuthkarneekyamha hkaungg aone aout ko htanypyee sayhkyaar sutaungg pyee aiut par tae….. . Hpuuhcarshin koaiutmaat maatsaihpyit hcay m maat saihpyithcay aaede naeelayytwayko lote kyany litelhoetlell naitnar swarrtar mashiparbhuu naw . Dar kyawwng takaal myinramalarr mamyinr larr hcamsaut kyany raaaung… .

Credit : Marry
Powered by Blogger.