Kyaatswanneko hkyayhpawarrlayymhar delokautpyee aiut kyanyrain ramany aakyoekyaayyjuu
Kyaatswannehar myanmarthoetrae meehpohkyaungtinemhar shinaytae a rarhpyitpyee hainn tine lo lomhar htany swin hkyetpyuat kyapartaal . A sotetwaymharlaee htany sote kyasalo kyawlaee hcarr kyapartaal . Kyaatswanhar hcarr ronesarmak sayybhaat wain tae a rarlaee hpyittarkyawwng aainsone sayywarraahpyitlaee aasonepyulhoet raparsayytaal .

Taroteroerar sayynaeemhartot kyaatswanneko hkyayhpawarraout mharhtarrpyee aiuthcaathkyinnhar kaunggkyoe myarrhcwarshitaallhoet sopartaal . Hkyayhpawarrhar hkandharko aatwatmashimahpyitloaauttae aahcateaapinetwaynae saatswalhtarrtae aarronekyawwtway hcu sonerar aaraut hpyitpartaal . Hkyayhpawarrmharshitae aakyawwtwayko kaunggmwanaaung lhuansaw payyhkyinnhpyang hkandharkok kyaan aahcateaapinetwayko kyannmar hcaytaallhoet tarote sayypanyarmhar hpawpyahtarrpartaal .

Kyaatswannek sabharw pati jew sayy hpyitpartaal . Hkyayhpawarraout mharhtarrpyee aiutrain hkyayhpawarr , hkyaysaeek aaraypyarr mhao hcwaltartway pyawwat partaal . Hkandharkotwink aasiutaatouttwayko kyaatswannemharpartae hpot hc hpawrait (phosphoric) aaatsaitk sanlite lo hcote yuu payyswarr u mhar par . Raydharat 90 rarhkinenhuannnae hpwalhcaeehtarrtae kyaatswanneko aakyaww sonerar nayrarhpyittae hkyayhpawarr mhar kauthtarrrain hkandharkok ray dharat loaauttae nayrartwayse htoutpan payy limmaallhoet tarote sayypanyarshintwayk yonekyipartaal.

Kyaatswanneko hkaut htuuhtuu kwin tar hpyithcay , htaatwaat hkyam tarhpyithcay hkyayhpawarraout , hkyay aatehtell htanypyee aiuthcaathkyinnhar swayko san hcainhcaypyee aiuthcaatmhuko aahtoutaakuupyu hcay taallhoetlaee sokyapartaal .

Credit : Khinmglinn
Powered by Blogger.