Dartwaykyawwng sangaasarraaray makaunggbhell pyetsee nay ratarparMwaykainnhc rwalkalayytwayrae aasarraaray layytwayk nuu nuu aiailayynae hco pyay naytarko satihtarr mi parsalarr . Aasaataarwal kyee lartarnaeaamyaha aasarraaraytwayk pyetsee lar kyasalo de a kyang soe twaykyawwng aasarraaray makaungg bhell  hpyitswarr taat kya tarpar .

(1)  Ray dharat naee rain  ray dharat naeelarrain aar hkaung hkyawwatlarmaal , aasarraaray tway hkyawwatlarmaal , aaraypyarrpar yarr yan lar mhar par . kyawantaw aaraypyarr twayk  ray nae lotehtarrtarpellhpyitpartaal . Solohkyintark tot  ray dharatshinaymha aasarraaray hco pyay mhar hpyitsalo hkandharko aatwinpine kalaee  ray dharat pyany naymha kyannmarrayy kaunggtar par . Dar kyawwng  raymyarrmyarrsout payytark a sarraarayaatwat aakaunggsone aahcarr pellhpyitpartaal .

(2)  Sayyliutsout rain  aasarraaray makaungg hpyitnay ratae  nout aakyaungg taithkukatot  sayyliutsout lhoet parpell .  Sayyliutsoutrataeaakyaunggk hcatehpihceemhuko  shot naee hcay lhoet so paymay sang rae nhalone kyannmarrayy ko htihkite hcayninelhoet aasarraaray twayko par  hkyawwat lar hcay ninetaal . sayyliut k  sang hkandharkoaatwinpine ko pyethcee hcayninesalo aasarraaraytwaykolaee pyetsee hcay ninepartaal .

(3)  Nay laung rain  kyannmarrayyaatwat  nay dharatko hkan payyramhar mhaanpartaal . Darpaymay de nay dharatkatot manaat ( 7- 9)narrek htwatlartae  nay dharat kopell hkanratar par . Manaat ( 9) narrenoutpine  nayk aaram pyinnlhoet hteemaparbhell aapyin swarr parmyarrlarrain aaraypyarrkainsar hti par hpyitlarhcay partaal . Daraapyin nay laung dan kyawwnglaee aasarraaray pyetsee hcayninesalo tainntate , mhain hkyawwat twaylaee hpyitlarhcay ninetaal . Dar kyawwng  naypuuhtellswarrmaalsorain sunscreen ko laim payypar mamaeparnae .

(4) Aahcarraasout mamhaanrain aasarraaray twaypyetseepyee makaungghpyittar aahcarraasout m mhaantartway kyawwng laee hpyittaal . Aasarraaray kakalaee loaauttae aarharr dharattway loaautpartaal . Sang aaramkyaitetae sekyaw , aasemyarrtae aahcarraahcartwayk sang aasarraarayko pyetsee hcay ninetaal . Darkyawwng a sarraarayaatwat mhaankaantae aaseeaanhaannae aahcarraasout twaykopell hcarr payyhphoet lopartaal .

Source : Shwemom
Powered by Blogger.