Aanaeesone meinmanhaityout m yuurain htaunghkya manyninengan

Aellrait ht reeyarr ninenganaahcoerahar ninengantwink aamyoesarrtwayko aanaeesone meinmanhaityoutyuuhphoet a min htotepyanlitepyee malitenarbhuusorain htaunghkya mharhpyitpartaal . Aamyoesarr u ray pyatlautmhuko kyuantwaenayratae ninenganrae aahkyayaanay aarautraut aar aellrait ht reeyarraahcoerahar aoutparaahkyettwayko htotepyan kyay nyar litetaalsopyee aasopar a minkhoet pyeehkaetaeraatpineaatwink kyay nyar litetar hpyitpartaal .

Aamyoesarr tinehar aanaeesone meinmanhaityout yuuramharhpyitpyee pyetkwat tae aamyoesarrko aalotekyamnae htaungdan taitsaattaitkyawann hkya mharhpyitpartaal . Hkainpwannhpyitsuuk nouthtaut aamyoesamee tait u laathtautrarmhar tarrsee patepainmhu tway lotenaytae aamyoesameetwaykolaee htaungdan taitsaattaitkyawann hkyamaallhoet aasopar kyaynyarhkyet mhar parwainpartaal .

1998 hkunhaitkanay 2000 hkunhaitaatwin aellrait ht reeyarrninenganhar ae se yoe pee yarr ninengannae hcaithpyithkaepyee hcaitsarr 150000 saysonehkae tarkyawwng ninenganrae yawkyaarrlayy u rayhar sarmaanhtaat lyawwnaeeswarr hkaepartaal . Aellrait ht reeyarrhar aashae aarhparik mhartaishitae ninengantaitninenganhpyitpyee hcuhcupaungg luu u rayhar 4 saann hkan sar shitar hpyitpartaal .
Powered by Blogger.