Aasaee , kyawwatkaut aatwat kaunggmwantae sainbhawhcae hcarr payyhkyinnrae kyannmarrayy aakyoekyaayyjuumyarr

Sabhaung seeko hcarr taeaahkarmhar aahcae ko aamyaelltam lwha ng pait lae shipartaal . Sainbhaw hcaerae aakyoekyaayyjuutwayko sipyeeraintot lwha ng pait totmharmahotebhuulhoet twaymipartaal . Bharlhoetlellsotot sainbhaw hcaemhar rawgar paunggmyarrhcwarko kusapayyninetae gun sattitway parwainnay lhoet parpell . Sainbhaw hcaerae kyannmarrayyaakyoekyaayyjuu

1. Kainsar sainbhaw hcaehar kainsartitehpyetrayyaatwat aahtuu kaung mwantae sayytaitlaat parpell . Kainsar sellltway kyeehtwarrmhuko tarrsee payyninepyee rainsarrkainsar , auu m kyeekainsar , swaykainsar , see kyaate kainsarnae aasote kainsar hpyitpwarrmhuko pyawwatkainn hcay ninepartaal.

2. Kaasaeekyannmarrayy saitseehpyawrai ( shoet) aahcarraahcartwayhtellmhar sainbhawhcae 5 hcae 6 hcaeloutko rawpyee hcarr payytarhar saee hkyawwathkyinnko karkwalpayyninepyee aasaee ko kyannmar hcaypartaal .

3. Kyawwatkautkyannmarrayy sainbhaw hcaehar kyawwatkautsinerar rawgartwayko karkwalpayyninepyee kyawwatkautrae lotesaungmhuko toetaat kaunggmwan hcaypartaal .

4. Raungrammhuko saatsar hcaytae gunsattimyarr sainbhaw hcaemhar raungg ram mhuko saatsar hcaytaal gunsattitwayparwainpyee aasait aamyit narkyin ko at hkelltar , raung ramtar , aaroe aasait tway narkyintartwayko saatsar hcaypartaal.

5. Bhaatteereeyarr ko titehpyetninetae gunsattimyarr sainbhaw hcaemhar bhaatteereeyarr poe mwhartwayko titehpyet ninetae gunsattitwayparwainpyee swaylwantotekway auu raung ngaannhpyarr hc taerawgartway aalwaltakuu wainrout kuuhcaathkyinn kanay karkwal payypartaal.

6. A hcar hkyaayhcanaitko kaunggmwan hcayhkyinn sainbhaw hcaemhar a hcar hkyaayhcanaitko kaunggmwan hcaytae gunsattitwaypar wain naypartaal . Sabhaung hcaeko taitnae tait jwannlout hcarr payy sang partaal . sainbhaw hcae ko bhaallo hcarrmalell sainbhaw hcae kokyaatepyee nwarrnhoet , saitseehpyawrai ( shoet) a sote twayhtellmhar htany hcarr par . Bhayyhtwatsoekyoe nae satipayyhkyet kowaansaung mihkaintway shawin sharr payy sang partaal .

Bharlhoetlellsotot kalayy mway lartaeaahkar nhoet hpyatr hkaatpartaal . Aarwalrout lar paymae nhoet hpyatmarabhell hpyithcay taatpartaal . Sainbhaw hcae bh m hcarrhkainmhar sararwaantwaynae pahtamasone tinepain sang partaal .

Source : My Food Myanmar
Powered by Blogger.